Bỏ qua nội dung

thống kê trẻ 5 tuổi

04.12.2011

 

PHÒNG GD&ĐT Q. NINH KIỀU               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MN 8/3                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                         

 

THÔNG KÊ TÌNH HÌNH PHỔ CẬP TRẺ MẦM NON (KHU VỰC I, II)                                       

                                         PHƯỜNG AN CƯ NĂM HỌC: 2011 – 2012                                                                                          

          

 

 

Năm sinh

 

Tổng số trẻ

 

Nữ

Số trẻ đi học

Số trẻ đi học tại các trường

 

Trẻ khuyết tật

Số trẻ chưa đi học

Tổng số

Nữ

 

Tại trường

MN,MG CL

MNTT,MGGĐ

 

Ngoài tỉnh

 

Tổng số

%

 2011

31

15

2

0

0

0

2

 

 

29

 

 2010

48

25

8

6

1

3

4

 

 

40

 

 2009

70

28

29

13

10

10

9

 

 

41

 

Nhà trẻ:

149

68

39

19

11

13

15

 

 

110

73.82

Tỷ lệ:

 

 

26.17

27.9

7.38

8.72

10.06

0

 

 

 

 2008

100

50

74

31

11

30

33

 

 

26

 

 2007

108

51

83

39

16

26

40

1

 

25

 

 2006

90

44

90

32

17

26

47

 

 

0

 

Mẫu giáo:

298

145

247

102

44

82

120

 

 

51

 

Tỷ lệ:

 

 

 

70.3

14.8

28.9

40.3

 

 

 

 

TC(NT+MG):

447

213

82.6

121

55

95

135

1

 

161

36.01

Tỷ lệ:

 

 

63.98

56.8

12.3

21.25

30.20

0.22

 

36.01

 

                                                       

                                                                                                                                         Ninh kiều, ngày 20 tháng 10 năm 2011

                                                                                                                                                              Hiệu trưởng

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                         

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

PHÒNG GD&ĐT Q. NINH KIỀU                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MN 8/3                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     

 

THÔNG KÊ TÌNH HÌNH PHỔ CẬP TRẺ MẦM NON (KHU VỰC I, II)                                       

                                         PHƯỜNG AN CƯ NĂM HỌC: 2011 – 2012                                                                                          

          

 

 

Năm sinh

 

Tổng số trẻ

 

Nữ

Số trẻ đi học

Số trẻ đi học tại các trường

 

Trẻ khuyết tật

Số trẻ chưa đi học

 

Tổng số

Nữ

 

Tại trường

MN,MG CL

MNTT,MGGĐ

 

Ngoài tỉnh

 

Tổng số

%

 
 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tỷ lệ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mẫu giáo

 

         

 

 

 

     
Tỷ lệ:

 

         

 

 

 

     
Tổng cộng:

 

         

 

 

 

     
Tỷ lệ:

 

         

 

 

 

     

                                                       

                                                                                                                                                             Ngày 15 tháng 10 năm 2011

                                                                                                                                                                       Hiệu trưởng                                                                                                                          

                                         

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           TRƯỜNG MN 8/3 

 

THÔNG KÊ SỐ TRẺ TRONG ĐỘ TUỔI  MẦM NON

ĐỊA BÀN KHU VỰC II   PHƯỜNG AN CƯ

NĂM HỌC: 2011 – 2012

( Rà soát)

                                                                                                        

 

Độ tuổi

 ( Tính đến tháng  1/2006 đến 6/ 2011)

 

Tổng số trẻ

 

Nữ

 

Ra lớp

 

Chưa ra lớp

Tổng số

Nữ

Trong đó

T ỉ l ệ

%

Tại trường

Tại trường khác,NTGĐ

0 tuổi ( 2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

1 tuổi ( 2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 tuổi ( 2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

3 tuổi ( 2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 tuổi ( 2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

5 tuổi ( 2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

   

 

 

     

                                                                          

           

                                                                                                                                                                Ngày 15 tháng 10 năm 2011

                                                                                                                                                

                              Hiệu trưởng                                                                                                                     Lập bảng

 

                                           

 

 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

TRƯỜNG MN 8/3 

 

THÔNG KÊ SỐ TRẺ TRONG ĐỘ TUỔI  MẦM NON

ĐỊA BÀN KHU VỰC I + II  PHƯỜNG AN CƯ

NĂM HỌC: 2011 – 2012

( Rà soát)

                                                                                                        

 

Độ tuổi

 ( Tính đến tháng  1/2006 đến

6/ 2011)

 

Tổng số trẻ

 

Nữ

 

Ra lớp

 

Chưa ra lớp

Tổng số

Nữ

Trong đó

T ỉ l ệ

%

Tại trường

Tại trường khác,NTGĐ

0 tuổi ( 2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

1 tuổi ( 2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 tuổi ( 2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

3 tuổi ( 2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 tuổi ( 2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

5 tuổi ( 2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

   

 

 

     

                                                                          

          

                                                                                                                                      Ngày 15 tháng 10 năm 2011

                                                                                                                                                

                              Hiệu trưởng                                                                                                                 Lập bảng

 

                                          

 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT Q. NINH KIỀU               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MN 8/3                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                         

 

THÔNG KÊ TÌNH HÌNH PHỔ CẬP TRẺ MẦM NON (KHU VỰC I, II)                                       

                                         PHƯỜNG AN CƯ NĂM HỌC: 2011 – 2012                                                                                          

          

 

 

Năm sinh

 

Tổng số trẻ

 

Nữ

Số trẻ đi học

Số trẻ đi học tại các trường

 

Trẻ khuyết tật

Số trẻ chưa đi học

Tổng số

Nữ

 

Tại trường

MN,MG CL

MNTT,MGGĐ

 

Ngoài tỉnh

 

Tổng số

%

 2011

31

15

2

0

0

0

2

 

 

29

 

 2010

48

25

8

6

1

3

4

 

 

40

 

 2009

70

28

29

13

10

10

9

 

 

41

 

Nhà trẻ:

149

68

39

19

11

13

15

 

 

110

73.82

Tỷ lệ:

 

 

26.17

27.9

7.38

8.72

10.06

0

 

 

 

 2008

100

50

74

31

11

30

33

 

 

26

 

 2007

108

51

83

39

16

26

40

1

 

25

 

 2006

90

44

90

32

17

26

47

 

 

0

 

Mẫu giáo:

298

145

247

102

44

82

120

 

 

51

 

Tỷ lệ:

 

 

 

70.3

14.8

28.9

40.3

 

 

 

 

TC(NT+MG):

447

213

82.6

121

55

95

135

1

 

161

36.01

Tỷ lệ:

 

 

63.98

56.8

12.3

21.25

30.20

0.22

 

36.01

 

                                                       

                                                                                                                                         Ninh kiều, ngày 20 tháng 10 năm 2011

                                                                                                                                                              Hiệu trưởng

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                         

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

PHÒNG GD&ĐT Q. NINH KIỀU                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MN 8/3                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     

 

THÔNG KÊ TÌNH HÌNH PHỔ CẬP TRẺ MẦM NON (KHU VỰC I, II)                                       

                                         PHƯỜNG AN CƯ NĂM HỌC: 2011 – 2012                                                                                          

          

 

 

Năm sinh

 

Tổng số trẻ

 

Nữ

Số trẻ đi học

Số trẻ đi học tại các trường

 

Trẻ khuyết tật

Số trẻ chưa đi học

 

Tổng số

Nữ

 

Tại trường

MN,MG CL

MNTT,MGGĐ

 

Ngoài tỉnh

 

Tổng số

%

 
 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tỷ lệ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mẫu giáo

 

         

 

 

 

     
Tỷ lệ:

 

         

 

 

 

     
Tổng cộng:

 

         

 

 

 

     
Tỷ lệ:

 

         

 

 

 

     

                                                       

                                                                                                                                                             Ngày 15 tháng 10 năm 2011

                                                                                                                                                                       Hiệu trưởng                                                                                                                          

                                         

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           TRƯỜNG MN 8/3 

 

THÔNG KÊ SỐ TRẺ TRONG ĐỘ TUỔI  MẦM NON

ĐỊA BÀN KHU VỰC II   PHƯỜNG AN CƯ

NĂM HỌC: 2011 – 2012

( Rà soát)

                                                                                                        

 

Độ tuổi

 ( Tính đến tháng  1/2006 đến 6/ 2011)

 

Tổng số trẻ

 

Nữ

 

Ra lớp

 

Chưa ra lớp

Tổng số

Nữ

Trong đó

T ỉ l ệ

%

Tại trường

Tại trường khác,NTGĐ

0 tuổi ( 2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

1 tuổi ( 2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 tuổi ( 2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

3 tuổi ( 2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 tuổi ( 2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

5 tuổi ( 2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

   

 

 

     

                                                                          

           

                                                                                                                                                                Ngày 15 tháng 10 năm 2011

                                                                                                                                                

                              Hiệu trưởng                                                                                                                     Lập bảng

 

                                           

 

 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

TRƯỜNG MN 8/3 

 

THÔNG KÊ SỐ TRẺ TRONG ĐỘ TUỔI  MẦM NON

ĐỊA BÀN KHU VỰC I + II  PHƯỜNG AN CƯ

NĂM HỌC: 2011 – 2012

( Rà soát)

                                                                                                        

 

Độ tuổi

 ( Tính đến tháng  1/2006 đến

6/ 2011)

 

Tổng số trẻ

 

Nữ

 

Ra lớp

 

Chưa ra lớp

Tổng số

Nữ

Trong đó

T ỉ l ệ

%

Tại trường

Tại trường khác,NTGĐ

0 tuổi ( 2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

1 tuổi ( 2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 tuổi ( 2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

3 tuổi ( 2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 tuổi ( 2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

5 tuổi ( 2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

   

 

 

     

                                                                          

          

                                                                                                                                      Ngày 15 tháng 10 năm 2011

                                                                                                                                                

                              Hiệu trưởng                                                                                                                 Lập bảng

 

                                          

 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT Q. NINH KIỀU               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MN 8/3                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                         

 

THÔNG KÊ TÌNH HÌNH PHỔ CẬP TRẺ MẦM NON (KHU VỰC I, II)                                       

                                         PHƯỜNG AN CƯ NĂM HỌC: 2011 – 2012                                                                                          

          

 

 

Năm sinh

 

Tổng số trẻ

 

Nữ

Số trẻ đi học

Số trẻ đi học tại các trường

 

Trẻ khuyết tật

Số trẻ chưa đi học

Tổng số

Nữ

 

Tại trường

MN,MG CL

MNTT,MGGĐ

 

Ngoài tỉnh

 

Tổng số

%

 2011

31

15

2

0

0

0

2

 

 

29

 

 2010

48

25

8

6

1

3

4

 

 

40

 

 2009

70

28

29

13

10

10

9

 

 

41

 

Nhà trẻ:

149

68

39

19

11

13

15

 

 

110

73.82

Tỷ lệ:

 

 

26.17

27.9

7.38

8.72

10.06

0

 

 

 

 2008

100

50

74

31

11

30

33

 

 

26

 

 2007

108

51

83

39

16

26

40

1

 

25

 

 2006

90

44

90

32

17

26

47

 

 

0

 

Mẫu giáo:

298

145

247

102

44

82

120

 

 

51

 

Tỷ lệ:

 

 

 

70.3

14.8

28.9

40.3

 

 

 

 

TC(NT+MG):

447

213

82.6

121

55

95

135

1

 

161

36.01

Tỷ lệ:

 

 

63.98

56.8

12.3

21.25

30.20

0.22

 

36.01

 

                                                       

                                                                                                                                         Ninh kiều, ngày 20 tháng 10 năm 2011

                                                                                                                                                              Hiệu trưởng

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                         

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

PHÒNG GD&ĐT Q. NINH KIỀU                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MN 8/3                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     

 

THÔNG KÊ TÌNH HÌNH PHỔ CẬP TRẺ MẦM NON (KHU VỰC I, II)                                       

                                         PHƯỜNG AN CƯ NĂM HỌC: 2011 – 2012                                                                                          

          

 

 

Năm sinh

 

Tổng số trẻ

 

Nữ

Số trẻ đi học

Số trẻ đi học tại các trường

 

Trẻ khuyết tật

Số trẻ chưa đi học

 

Tổng số

Nữ

 

Tại trường

MN,MG CL

MNTT,MGGĐ

 

Ngoài tỉnh

 

Tổng số

%

 
 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tỷ lệ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mẫu giáo

 

         

 

 

 

     
Tỷ lệ:

 

         

 

 

 

     
Tổng cộng:

 

         

 

 

 

     
Tỷ lệ:

 

         

 

 

 

     

                                                       

                                                                                                                                                             Ngày 15 tháng 10 năm 2011

                                                                                                                                                                       Hiệu trưởng                                                                                                                          

                                         

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           TRƯỜNG MN 8/3 

 

THÔNG KÊ SỐ TRẺ TRONG ĐỘ TUỔI  MẦM NON

ĐỊA BÀN KHU VỰC II   PHƯỜNG AN CƯ

NĂM HỌC: 2011 – 2012

( Rà soát)

                                                                                                        

 

Độ tuổi

 ( Tính đến tháng  1/2006 đến 6/ 2011)

 

Tổng số trẻ

 

Nữ

 

Ra lớp

 

Chưa ra lớp

Tổng số

Nữ

Trong đó

T ỉ l ệ

%

Tại trường

Tại trường khác,NTGĐ

0 tuổi ( 2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

1 tuổi ( 2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 tuổi ( 2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

3 tuổi ( 2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 tuổi ( 2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

5 tuổi ( 2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

   

 

 

     

                                                                          

           

                                                                                                                                                                Ngày 15 tháng 10 năm 2011

                                                                                                                                                

                              Hiệu trưởng                                                                                                                     Lập bảng

 

                                           

 

 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

TRƯỜNG MN 8/3 

 

THÔNG KÊ SỐ TRẺ TRONG ĐỘ TUỔI  MẦM NON

ĐỊA BÀN KHU VỰC I + II  PHƯỜNG AN CƯ

NĂM HỌC: 2011 – 2012

( Rà soát)

                                                                                                        

 

Độ tuổi

 ( Tính đến tháng  1/2006 đến

6/ 2011)

 

Tổng số trẻ

 

Nữ

 

Ra lớp

 

Chưa ra lớp

Tổng số

Nữ

Trong đó

T ỉ l ệ

%

Tại trường

Tại trường khác,NTGĐ

0 tuổi ( 2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

1 tuổi ( 2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 tuổi ( 2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

3 tuổi ( 2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 tuổi ( 2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

5 tuổi ( 2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

   

 

 

     

                                                                          

          

                                                                                                                                      Ngày 15 tháng 10 năm 2011

                                                                                                                                                

                              Hiệu trưởng                                                                                                                 Lập bảng

 

                                          

 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

From → Uncategorized

Gửi bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: