Bỏ qua nội dung

PHÒNG VÀ XỬ LÝ BAN ĐẦU

04.12.2011

 

Phoøng GD & ÑT Quaän Ninh Kieàu          Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam

Tröôøng Maàm Non 8/3                                           Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc

SINH HOAÏT CHUYEÂN ÑEÀ

PHOØNG VAØ XÖÛ TRÍ BAN ÑAÀU MOÄT SOÁ BEÄNH THÖÔØNG GAËP

 

            Thôøi gian luùc 14 giôø  Ngaøy 04 thaùng 12 naêm 2010

            Ñòa ñieåm: Tröôøng Maàm Non 8/3

           Baùo caùo vieân: Nguyeãn Thò Beù Naêm

           Thö kyù: Nguyeãn Thò Kieàu Mai

I. Tham döï: BGH – GV 26 ngöôøi

II. Noäi dung:

 Höôùng daãn phoøng moät soá beänh nhieãm khuaån

I/ BEÄNH NHIEÃM KHUAÅN HOÂ HAÁP CAÁP:

– Nhieãm khuaån hoâ haáp caáp laø moät nhoùm beänh raát ña daïng do vi khuaån hoaëc vi ruùt gaây beänh treân toaøn boä heä thoáng ñöôøng thôû, bao goàm ñöôøng hoâ haáp treân vaø döôùi töø muõi, hoïng, thanh quaûn, khí pheá quaûn ñeán nhu moâ phoåi. Phoå bieán nhaát laø vieâm hoïng, vieâm Amidan, vieâm pheá quaûn vaø vieâm phoåi.

Nhaän Bieát :

* Theå nheï : Thöôøng laø nhieãm khuaån hoâ haáp caáp treân bao goàm caùc tröôøng hôïp vieâm muõi, vieâm Amidan, vieâm hoïng, vieâm tai.

    Treû thöôøng coù bieåu hieän :

– Soát nheï döôùi 38,5 C keùo daøi vaøi ngaøy ñeán 1 tuaàn

– Vieâm hoïng, chaûy nöôùc maét, nöôùc muõi, ho nheï

–  Khoâng coù bieåu hieän khoù thôû treû daãn aên chôi bình thöôøng.

* XÖÛ TRÍ BAN ÑAÀU:

– Baùo cho gia ñình vaø trao ñoåi caùch chaêm soùc treû cho phuï huynh

– Khoâng caàn duøng khaùng sinh, chaêm soùc taïi nhaø vaø ñieàu trò trieäu chöùng ( ñeå treû naèm nôi thoaùng maùt, giöõ khoâng bò laïnh vaø gioù luøa, maëc quaàn aùo roäng raõi ñeå treû deã thôû).

Aên ñuû chaát, uoáng ñuû nöôùc (nöôùc soâi ñeå nguoäi hoaëc nöôùc quaû). Thoâng thoaùng muõi hoïng cho treû ñeå thôû ( lau chuøi muõi, nhoû argyrol vaøo muõi ngaøy 2-3 laàn). Giaûm ho baèng maät ong,ho boå pheá hoaëc thuoác nam.

* Theå vöøa vaø naëng : hay gaëp khi treû bò nhieãm khuaån hoâ haáp caáp döôùi nhö : vieâm thanh quaûn, khí quaûn, vieâm pheá quaûn, vieâm tieåu pheá quaûn, vieâm phoåi vaø maøng phoåi.

– Treû thöôøng coù bieåu hieän:

            + Soát cao töø 38,5 C trôû leân ( ôû treû suy dinh döôõng coù theå khoâng soát hoaëc soát nheï)

            + Ho coù ñôøm

            + Nhòp thôû nhanh, caùnh muõi phaäp phoàng, co keùo loàng ngöïc, tím taùi, tình traïng meät moûi quaáy khoùc, keùm aên.

Toùm laïi khi thaáy treû ho, soát cao treân 38,5 C nhòp thôû nhanh, co ruùt loàng ngöïc, tím taùi caàn chuyeån ngay ñeán y teá gaàn nhaát vaø baùo cho cha meï.

* PHOØNG BEÄNH:

            + Ñaûm baûo tieâm chuûng ñaày ñuû cho treû trong nhöõng naêm ñaàu.

            + Chaêm soùc nuoâi döôõng treû toát.

            + Giöõ veä sinh nhaø ôû, nhaø treû vaø lôùp maãu giaùo. Khoâng ñun naáu trong nhaø hoaëc khoâng ñeå treû hít thôû khoùi thuoác laù, khoùi beáp, buïi baäm.

            + Traùnh nhieãm laïnh ñoät ngoät. Khoâng ñeå treû naèm nguû tröïc tieáp döôùi saøn nha

II/ BEÄNH ÆA CHAÛY ( TIEÂU CHAÛY):

 Æa chaûy caáp : Laø hieän töôïng ngaøy æa treân 3 laàn, phaân loûng nhieàu nöôùc, keùo daøi vaøi giôø ñeán vaøi ngaøy. Neáu æa chaûy keùo daøi treân 2 tuaàn thì goïi laø æa chaûy maõn tính.

 Trong æa chaûy caáp, söï maát nöôùc thöôøng keùo theo maát muoái Natri, Kali vaø maùu nhieãm toan.

Nguyeân nhaân : Caùc nguyeân nhaân chuû yeáu cuûa beänh æa chaûy laø keùm veä sinh vaø nguoàn nöôùc khoâng saïch.

– Treû bò æa chaûy laø do aên uoáng phaûi thöùc aên oâi thieâu hoaëc bò nhieãm baån.

– Treû bò caùc beänh nhieãm khuaån khaùc nhö sôûi, vieâm phoåi roài bò æa chaûy.

– Do duøng khaùng sinh böøa baõi huûy dieät caùc vi sinh vaät coù ít trong ruoät, gaây roái loaïn tieâu hoùa.

* CHAÊM SOÙC TREÛ BÒ ÆA CHAÛY:

– Caàn cho treû uoáng theâm nöôùc ñeå thay theá cho chaát dòch ñaõ maát ñi

– Caùc loaïi nöôùc uoáng thích hôïp cho treû ñeå choáng maát nöôùc trong khi bò æa chaûy laø : Söõa meï, Oresol, chaùo muoái. Neáu khoâng coù caùc loaïi nöôùc treân coù theå duøng caùc loaïi nöôùc khaùc nhö : nöôùc quaû töôi, cheø loaõng, buùp oåi, buùp sim, döøa non.

– Cho treû uoáng moät trong caùc loaïi nöôùc uoáng keå treân sau moãi laàn æa chaûy : moãi laàn töø moät nöûa ñeán caû coác nöôùc lôùn ( khoaûng 250 ml ). Neáu treû noân cho treû uoáng töø töø töøng ít moät. Caàn cho treû uoáng theâm nöôùc cho ñeán khi ngöøng æa chaûy.

* CHAÊM SOÙC TREÛ SAU KHI BÒ ÆA CHAÛY

 Treû bò æa chaûy caàn ñöôïc aên uoáng, khoâng neân kieâng aên. Treû caàn aên thöùc aên meàm cho treû aên 5-6 laàn trong moät ngaøy.

  Haøng ngaøy aên theâm böõa vaø keùo daøi ít nhaát moät tuaàn leã : Boài döôõng theâm cho treû sau khi bò æa chaûy laø raát caàn thieát ñeå cho treû coù theå hoài phuïc hoaøn toaøn. Treû coi laø hoài phuïc hoaøn toaøn sau tieâu chaûy khi : treû coù caân naëng baèng tröôùc khi treû bò æa chaûy.

Chuù yù : Khi treû bò æa chaûy khoâng neân tuøy tieän duøng thuoác. Chæ duøng thuoác khi coù höôùng daãn cuûa caùn boä y teá.

* PHOØNG BEÄNH:

– Khoâng cho treû aên thöùc aên oâi thieâu. Uoáng nöôùc saïch ñaõ ñun soâi kyõ.

– Röõa tay saïch cho treû tröôùc khi aên vaø sau khi ñi veä sinh, khi tay baån.

–  Tieâm chuûng ñaày ñuû nhaát laø tieâm phoøng sôûi.

– Ngöôøi chaêm soùc treû röõa tay saïch tröôùc khi cho treû aên vaø chuaån bò thöùc aên cho treû.

– Giöõ veä sinh moâi tröôøng, söû duïng nguoàn nöôùc saïch.

*Chuù YÙ: Phaûi ñöa treû ñeán gaëp ngay nhaân vieân y teá ñeå khaùm khi treû coù moät trong caùc bieåu hieän naøo döôùi ñaây: Bò maát nöôùc maø bieåu hieän : Moâi se, maét truõng raát khaùt nöôùc, khoùc khoâng coù nöôùc maét, ñaùi ít.

– Soát, keùm aên vaø noân nhieàu.

– Ñi ngoaøi ra nöôùc nhieàu laàn trong moät hoaëc 2 giôø ( coù theå coù maùu trong phaân).

III/ PHOØNG BEÄNH VEÀ RAÊNG:

– Khi cho treû aên baùnh, keïo nöôùc ñöôøng phaûi cho treû suùc mieäng kyõ. Tuyeân truyeàn cho phuï huynh khoâng cho treû aên baùnh keïo, nöôùc ñöôøng vaøo buoåi toái tröôùc khi ñi nguû.

– Giöõ veä sinh raêng mieäng : Phoái hoïp cuøng phuï huynh khuyeán khích vaø taäp cho treû thoùi quen ñaùnh raêng haøng ngaøy sau khi aên, buoåi toái tröôùc khi ñi nguû, buoåi saùng khi nguû daäy.

– Treû em caàn ñöôïc khaùm raêng saùu thaùng moät laàn ñeå phaùt hieän loå saâu. Saâu raêng caàn ñieàu trò sôùm, khoâng chôø ñau môùi chöõa vì vaäy khi nhaø tröôøng toå chöùc khaùm phaùt hieän thaáy nhöõng treû bò saâu raêng caàn baùo ngay cho phuï huynh ñeå ñieàu trò kòp thôi.

ÄCAÙCH CHAÛI RAÊNG:

– Chaûi raêng theo thöù töï töøng haøng, töø traùi qua phaûi roài ngöôïc laïi. Khi chaûi raêng caàn löu yù chaûi ñuû raêng cöõa, raêng nanh, raêng haøm. Chaûi maët ngoaøi vaø maët trong cuûa raêng theo chieàu doïc cuûa raêng töø treân xuoáng döôùi vaø töø döôùi leân treân. Chaûi maët treân cuûa raêng ( maët nhai phaûi chaûi ñi chaûi laïi theo beà maët cuûa raêng.

– Duøng baøn chaûi ñuùng cho treû em( baøn chaûi meàm vöøa phaûi). Khoâng laøm ñau lôïi, chaûy maùu.

– Chaûi baèng thuoác ñaùnh raêng coù fluo laø toát nhaát, neáu khoâng coù thì cho treû chaûi raêng baèng nöôùc muoái.

IV/ BEÄNH BEÙO PHÌ ÔÛ TREÛ EM:

Beùo phì laø tình traïng khoâng bình thöôøng cuûa söùc khoûe trong ñoù coù nguyeân nhaân do DD

– Chöùng beùo phì laøm taêng nhöõng nguy cô coù haïi cho söùc khoûe nhö taêng tyû leä maéc beänh

tim maïch, tieåu ñöôøng.

– Treû em beùo phì gaëp nhöõng khoù khaên khuûng hoaûng veà taâm lyù xaõ hoäi chaäm chaïp trong vieäc vaän ñoäng vaø hoïc taäp.

– TL treû beùo phì ñang ngaøy moät gia taêng vaø thöôøng xuaát hieän ôû taàng lôùp ngöôøi coù thu nhaäp cao.

Ä CAÙC YEÁU TOÁ GAÂY BEÄNH :Yeáu toá dinh döôõng:

– Treû em aên vaøo moät löôïng calo quaù nhieàu so vôùi nhu caàu cuûa cô theå gaây baùo phì do söï phaùt trieån baát bình thöôøng cuûa caùc teá baøo môõ.

– Söû duïng nhieàu loaïi thöùc aên khoâng caân ñoái veà maët döôõng chaát, nöôùc giaûi khaùt coâng nghieäp, baùnh keïo ngoït, caùc thöùc aên nhanh.

Yeáu toá di truyeàn – yeáu toá gia ñình :

– 0 -70% treû beùo phì coù boá hoaëc meï beùo phì.

  Caùc yeáu toá lieân quan :

– Ít vaän ñoäng, ngoài ñoïc saùch, xem tivi quaù nhieàu.

-Treû nuoâi nhaân taïo hay bò beùo phì hôn nuoâi baèng söõa meï.

– Caùc roái loaïn chuyeån hoùa trong cô theå thoâng qua vai troø cuûa heä thaàn kinh vaø tuyeán noäi tieát.

 Nhaän bieát :

– Treû taêng caân nhanh nhieàu so vôùi bình thöôøng.

– Lôùp môõ döôùi da daày.

– Xeùt nghieäm thaáy môõ trong maùu taêng cao.

* Xöû Trí :

– Chöa coù bieän phaùp ñieàu trò ñaëc hieäu. Khi nghi ngôø treû beùo phì caàn ñöa treû ñeán khaùm y teá ñeå ñöôïc tö vaán.

– Ñoái vôùi TE löùa tuoåi MN muïc tieâu ñieàu trò thöøa caân, beùo phì khaùc vôùi ngöôøi tröôûng thaønh, bôûi vì treû em vaãn coøn ñang PT vôùi söï phaùt trieån khoái naïc cuûa cô theå, vieäc ñieàu trò taäp trung vaøo ngaên ngöøa taêng caân hôn laø taäp trung vaøo giaûm caân nhö ôû ngöôøi tröôûng thaønh.

Löu yù : Baát cöù muïc tieâu ñieàu trò naøo lieân quan ñeán ñieàu hoøa caân naëng cô theå vaø khoái môõ cuûa cô theå ñieàu phaûi cung caáp ñaày ñuû caùc chaát DD cho söï lôùn leân vaø phaùt trieån cuûa ñöùa treû.

* PHOØNG BEÄNH :

– Phaùt  hieän treû thöøa caân thì kòp thôøi can thieäp vôùi höôùng daãn cuûa y teá.

– Thöôøng xuyeân trao ñoåi lieân laïc giöõa gia ñình vaø nhaø tröôøng ñeå coù cheá ñoä aên uoáng, cheá ñoä  sinh hoaït, cheá ñoä reøn luyeän theå löïc phuø hôïp vôùi treû ñeå ñeà phoøng thöøa caân beùo phì.

          Bieân baûn keát thuùc luùc 15 giôø 30 cuøng ngaøy.

            P.Hieäu tröôûng                                                                                  Thö kyù

 

 

             Thaùi Thò Hieàn                                                                     Nguyeãn Thò Kieàu Mai

 

         Tham dự                              

1 Nguyễn Thị Kim Thoa                                                   

2. Nguyễn ThuVân                                                                                                                                                                                     3. Nguyễn Thị Dương                                                        15. Trương Thị Tường Duy

4. Nguyễn Thị Tuyết Phương                                         16. La Diễm Phương

5. Nguyễn Thị Phương                                                    17. Trần Thị Thơm                                                                           

6. Trần Thị Phương Đông                                               18. Trương Diệp Thủy

7. Nguyễn Thị Hồng Lê                                                  19 .Bùi Thị Thu

9. Nguyễn Thị Ngọc Mai                                                20. Lưu Trân

10. Nguyễn Ngọc Hải Yến                                              21. Lương Lệ Thủy

11. Đặng Thị Thu Vân                                                    22.Nguyễn Thị Kiều Vân

12.Trần Lê Tố Anh                                                         23. Lê Thị Cẩm Tiên

13. Nguyễn Thị Xuyến                                                    24. Nguyễn .T.Phương Trân

14. Nguyễn Thị Kiều Mai                                               25. Nguyễn Thị Bé Năm

Advertisements

From → Uncategorized

Gửi bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: